Oproep voor nieuwe leden — kunstenaars (m/v/x) 2022

14/11/2020 door admin

De Jonge Academie neemt naast wetenschappers ook kunstenaars op die een affiniteit hebben met de thema’s van de Jonge Academie en er hun eigen bijdrage toe willen leveren. Hieronder vindt u de volledige vacature voor kunstenaars. (Link naar de vacature voor wetenschappers)

Kandidaat-leden-kunstenaars (m/v/x) kunnen hun dossier indienen volgens de parameters zoals hieronder beschreven.

 

 1. Werking van de Jonge Academie

De Jonge Academie, opgericht in 2013, is een interdisciplinair gezelschap voor wetenschappers en kunstenaars. De artistieke leden komen uit diverse disciplines: literatuur, muziek, beeldende kunsten, podiumkunsten, architectuur, design, enz.
De Jonge Academie werkt bottom-up: wetenschappers en kunstenaars vinden elkaar in werkgroepen rond thema’s die vanuit de leden zelf worden aangereikt, gekozen en getrokken. Afhankelijk van het onderwerp kan de uitkomst van zo’n werkgroep een evenement, een publicatie (beleidsadviserend standpunt, magazine, boek …), communicatiecampagne of nog iets anders zijn. De Jonge Academie organiseert ook twee keer per jaar een tweedaagse bijeenkomst, met een publieke activiteit. De leden van de Academie zijn geëngageerd en gaan graag met elkaar in dialoog. Ze hebben een open blik op de maatschappij, koesteren onderzoek en hebben interesse in elkaars domein.

 

2. Profiel van de leden-kunstenaars

–  U bent professioneel actief als (scheppend of uitvoerend) kunstenaar in de breedste zin van het woord (literatuur, muziek, beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, architectuur, digitale kunsten, design en toegepaste kunsten, enz.)

–  U heeft een aantoonbare affiniteit met wetenschap, en interesse voor de relatie tussen kunst en wetenschap (in de breedste betekenis van het woord). Een eigen onderzoekspraktijk (artistiek onderzoek, doctoraat in de kunsten of practice-based research) strekt tot aanbeveling.

–  U heeft zich (in verhouding tot het aantal jaren dat u al als kunstenaar actief bent) binnen de wereld van de kunsten weten te profileren en onderscheiden (wat bijvoorbeeld blijkt uit tentoonstellingen, publicaties, uitvoeringen, of uit prijzen en recensies voor uw werk), of uw kunstwerken hebben een belangrijk maatschappelijk debat op gang gebracht.

–  U bent geïnteresseerd om wetenschappers en collega-kunstenaars uit andere disciplines te ontmoeten en u samen met hen in te spannen voor gemeenschappelijke doelen op het vlak van beleid, maatschappij of wetenschap.

–  U heeft affiniteit met communicatie, netwerking en publiekswerking.

–  Lidmaatschap is onbetaald.

 

3. Voorwaarden en bepalingen

–  Kandidaten zijn op het ogenblik van aanstelling (1 april) in de regel ten minste 25 en maximum 39 jaar. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van zorgplichten, moederschapsrust, carrièreonderbreking of taalbeheersing). De selectiecommissie bepaalt autonoom of de motivering in de kandidatuur redelijkerwijze in verhouding staat tot de omvang van de overschrijding.

–  De kandidaten zijn op het ogenblik van aanstelling al enkele jaren werkzaam in Vlaanderen.

–  De kandidaten zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview zullen zij toelichten op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

– De selectie gebeurt op basis van excellentie van de kunstenaar, motivatie, en de bijdrage die kandidaat-leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

–  Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling.

 

4. Dossier

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende onderdelen bevatten:

–         Een uitgebreide motivatiebrief, met daarin
· de boodschap dat u kandideert als kunstenaar
· een persoonlijke visie op wetenschap, kunst en hun relatie vanuit autobiografisch perspectief
· wat u als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie (belangrijk). Dat omvat rond welke onderwerpen u als lid zou willen werken en welke concrete bijdragen u op dat vlak mogelijk ziet.

–          Een kort curriculum vitae, met opsomming van de belangrijkste werken, prijzen, recensies, tentoonstellingen — naargelang wat relevant is voor het gebied waarin de kunstenaar actief is.

–          Een selectie van twee werken waarvan de kandidaat toelicht waarom deze interessant zijn voor de Jonge Academie.

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Kandideringsdossiers mogen in het Nederlands, in het Engels, of in een combinatie van beide opgesteld zijn. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Gelieve uw dossier in de vorm van één PDF-document te versturen naar de secretaris van de Jonge Academie op info@jongeacademie.be, ten laatste op vrijdag 17 december 2021 (23:59 Belgische tijd). Ten laatste op 22 december krijgt u een ontvangstbevestiging — zoniet, gelieve te informeren of de kandidatuur werd ontvangen.

 

5. Verloop van de selectie

Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden uitgenodigd voor een interview dat zal doorgaan op woensdag 16 februari 2022.

Niet-geselecteerde kandidaten zullen een beknopte feedback over hun dossier ontvangen.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

 

6. Meer info

info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be

Een informeel verzoek om meer informatie kunt u richten tot één van de leden.

In de vijf universiteitssteden worden infosessies georganiseerd over de Jonge Academie en deze oproep (telkens met receptie of broodjeslunch)

· Leuven: maandag 22 november 2021, 16u—18u | online (opname)

· Hasselt: maandag 29 november 2021, 12u—13u30 | lokaal E139, gebouw D, Agoralaan, Diepenbeek (inschrijven)

· Antwerpen: maandag 29 november 2021, 17u—18u | Korte Zaal, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Blindestraat 35, Antwerpen (mail Nicolas.Baeyens@ap.be)

· Gent: woensdag 1 december 2021, 16u—18u | Auditorium C, campus UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent (inschrijven)

· Brussel: Vrijdag 3 december 2021, 16u—17u30 | Promotiezaal, Gebouw D, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, Brussel (inschrijven)

Nog meer lezen over de Jonge Academie? Jaarverslag 2019-2020.

 

Vacature voor wetenschappers

Terug naar de algemene pagina over de selectieronde