Oproep voor nieuwe leden — kunstenaars (2018)

30/10/2017 door admin

De Jonge Academie neemt naar het voorbeeld van haar moederacademie, de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, sinds 2015 ook kunstenaars op die een affiniteit hebben met de werking van de Jonge Academie en er hun eigen bijdrage toe willen leveren. Hieronder vindt u de volledige vacature voor kunstenaars. (De vacature voor wetenschappers leest u op deze pagina).

Kandidaat-leden (kunstenaars) kunnen hun dossier indienen volgens de parameters zoals hieronder beschreven.

 1. Werking van de Jonge Academie

De Jonge Academie is een interdisciplinair gezelschap van jonge wetenschappers dat in 2013 werd opgericht. De leden komen uit de humane wetenschappen (bijvoorbeeld geschiedenis, taalkunde, filosofie), sociale wetenschappen (zoals economie, psychologie, politicologie), exacte of toegepaste wetenschappen (bijvoorbeeld wiskunde, (bio-)ingenieurswetenschappen, informatica …) en medische wetenschappen (geneeskunde, biomedisch onderzoek, diergeneeskunde, bewegingswetenschap, farmacie). Sinds 2015 hebben ook een aantal jonge kunstenaars (uit verschillende disciplines) de Jonge Academie vervoegd. De Jonge Academie gelooft dat kunst en wetenschap sterk aan elkaar verwant zijn en dat jonge wetenschappers en jonge kunstenaars met vergelijkbare vragen en uitdagingen worden geconfronteerd, veel van elkaar kunnen leren en samen kunnen nadenken over vraagstukken die zowel in de kunsten als de wetenschap relevant zijn.

De Jonge Academie organiseert twee keer per jaar een tweedaagse bijeenkomst, met een publieke activiteit (tot nog toe waren dit debatten over interdisciplinair onderzoek, wetenschapsbeleid, citizen science en ‘kunst en wetenschap’). Ook de kunstenaars zullen de gelegenheid krijgen om aan zo’n publiek evenement mee te werken. Daarnaast publiceert de Jonge Academie onder andere nota’s en standpunten en overlegt zij met beleidsorganen.

Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van vijf jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling. Een verlenging van de aanstelling is niet mogelijk.

Wat biedt de Jonge Academie aan jonge kunstenaars:

– Contact met jonge geëngageerde wetenschappers en kunstenaars
– Mogelijke vormen van samenwerking, zowel met kunstenaars als met wetenschappers
– Kruisbestuiving van kennis uit verschillende disciplines
– Een plaats waar verschillende kunsttakken kunnen overleggen over wat zij delen en samen willen bereiken op het vlak van beleid, communicatie, enz.
– Een maatschappelijk kader voor de activiteiten van de kunstenaar
– Meer kans tot impact buiten het vertrouwde terrein dankzij het netwerk van de Jonge Academie
– Een specifieke plaats voor jonge kunstenaars, aan het begin van hun carrière
– Een plek om met wetenschappers te overleggen over gedeelde zorgen, wensen en vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot beleid, onderwijs, – maatschappelijke profilering en communicatie.

2. Profiel van de leden-kunstenaars

–  U bent actief als (scheppend of uitvoerend) kunstenaar in de breedste zin van het woord 
(literatuur, muziek, beeldende kunsten, podiumkunsten, architectuur, digitale kunstenaars, 
enz.)

–  U heeft een aantoonbare affiniteit met of interesse voor de relatie tussen kunst en 
wetenschap (in de breedste betekenis van het woord)

–  U heeft zich (in verhouding tot het aantal jaren dat u al als kunstenaar actief bent) binnen de 
wereld van de kunsten weten te profileren en onderscheiden (wat bijvoorbeeld blijkt uit tentoonstellingen, publicaties, uitvoeringen, of uit prijzen en recensies voor uw werk), of uw kunstwerken hebben een belangrijk maatschappelijk debat op gang gebracht

–  U heeft affiniteit met communicatie, netwerking en publiekswerking

–  U bent geïnteresseerd om collega-kunstenaars uit andere disciplines te ontmoeten en u samen met hen in te spannen voor gemeenschappelijke doelen op het vlak van beleid, maatschappij, communicatie, enz.

3. Voorwaarden en bepalingen

–  Kandidaten zijn op het ogenblik van aanstelling (1 april 2018) in de regel ten minste 25 en maximum 39 jaar. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van ouderschapsrust of carrièreonderbreking).

–  De kandidaten zijn op het ogenblik van aanstelling al enkele jaren werkzaam in Vlaanderen.

–  De kandidaten zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview zullen zij toelichten op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

–  Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling. Een verlenging van de aanstelling is niet mogelijk.

– De selectie gebeurt op basis van motivatie, excellentie van de jonge kunstenaar en de bijdrage die de kandidaat-nieuwe leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

4. Dossier

Het dossier van de kandidaten moet de volgende documenten bevatten:

–  Een motivatiebrief waarin je duidelijk aangeeft dat je kandideert als kunstenaar, met een persoonlijke motivatie. Daarnaast maak je ook duidelijk wat je als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie.

–  Een kort curriculum vitae, met opsomming van de belangrijkste publicaties, prijzen, recensies, tentoonstellingen of wat ook nog relevant moge zijn voor het gebied waarin de kunstenaar actief is.

–  Een selectie van twee werken waarbij de kandidaat toelicht waarom hij/zij meent dat deze werken interessant zijn voor de Jonge Academie.

–  Een autobiografie of personal statement (bv. over de relatie wetenschap-kunst en jouw rol daarin).

Het dossier mag zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld worden. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Gelieve uw dossier in de vorm van één PDF-document te versturen naar de secretaris van de Jonge Academie (Bert Seghers) op info@jongeacademie.be, ten laatste op maandag 11 december 2017 (23:59 Belgische tijd).

5. Verloop van de selectie

Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden weerhouden voor een interview dat zal plaatshebben op maandag 22 januari 2018. Voor kandidaten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, zal een gepaste oplossing worden gezocht.

Alle kandidaten zullen een beknopte en individuele feedback over hun dossier ontvangen, ten laatste eind maart 2018.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

De inauguratie van de nieuwe leden zal plaats hebben op 6 februari 2018.

 

Meer info? info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be

Vacature voor wetenschappers

Terug naar de algemene pagina over de selecties